Πολιτική ποιότητας

 Αρχική σελιδα / Πολιτική ποιότητας

HACCP σύστημα

HACCP εξελίχτηκε από την Pillsbury Company ως απάντηση σε αίτηση του αμερικάνικου οργανισμού διαστήματος ΝΑΣΑ σχετικά με την παραγωγή 100% υγειονομικά ασφαλείς τροφών για αστροναύτες .
Η ιδέα η οποία εξελίχτηκε από την Pilsbury Company έχει ονομαστεί HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Με την πάροδο του χρόνου το HACCP Σύστημα αποδέχτηκε ως το πιο αποδοτικό σύστημα πρόληψης και εξάλειψης κινδύνου για υγιή ορθότητα τροφής, επομένως ο AO/WHO Codex Alimentarius (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) καταχώρισε το Συστημα στο Codex.

Από το έτος 1993 οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 1993/43 ΕC προβλέπουν χρήση του συστήματος αυτού στην παραγωγή τροφής από το έτος 1993. Το 1995 εισάχθηκε η υποχρέωτική εφαρμογή του HACCP Συστήματος στις χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η επιτροπή Codex Alimentarius υιοθέτησε το 1996 το έγγραφο Βασικοί κανόνες υγιεινής τροφής (Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003), το οποίο τροποποιήθηκε τη τελευταία φορά το 2003. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς εκτελείται η βαθμολόγηση και η πιστοποίηση του HACCP Συστήματος.

Το HACCP Σύστημα στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο τμήματα όπου:
Το HA αποτελεί την ένδειξη και ταύτιση κινδύνου σε κάθε φάση παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής τροφής και ποτών, την ανάλυση ρίσκου, δηλ. πιθανότητα εξέλιξης των κινδύνων αυτών και τελικα, την εκτίμηση βλαπτικότητας στην ανθρώπινη υγεία.

CCP (κρίσιμα σημεία ελέγχου) - αποτελεί το σύνολο στο οποίο γίνεται η ένδειξη και ταύτιση των σημείων, δηλ. στοιχείων διαδικασίας και δραστηριοτήτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής τροφής και ποτών, στα οποία δύναται να δημιουργηθεί κίνδυνος μόλυνσης τροφίμων.

Με καθορισμό παραμέτρων (οριακά μέτρα) στα σημεία αυτά επιτρέπουμε τον έλεγχό τους, με προληπτική δράση, η οποία αποτρέπει είτε εξαλείφει το ρίσκο για ασφάλεια τροφής και ποτών, είτε η επίδραση του ρίσκου μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο.

Το HACCP Σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στάνταρ ISO 22000:2005 Σύστημα διαχείσησης αφάλειας τροφής, το οποίο εντός του FSMS (Food Safety Management System - Σύστημα διαχείρησης ασφάλειας τροφής) αποτελεί το σύστημα με το οποίο εκτελείται η ανάλυση κινδύνου για ασφάλεια υγείας τροφής και ταύτιση και παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου, στα οποία υπάρχουν κίνδυνοι.

Βάσει τούτου, το HACCP Σύστημα συχνά λανυασμένα ονομάζεται στάνταρ (το οποίο δεν είναι) «από χωράφι μέχρι τραπέζι», που πράγματι είναι το συνώνυμο για το ISO 22000:2005, το οποίο πάλι, αντίθετα από το HACCP Σύστημα επιβλέπει και την βασική παραγωγή τροφίμων, μέσω εποπτείας των προμηθευτών, η οποία είναι ορισμένη από το στάνταρ.

 

 

GOST R

Το Gost R (Εθνικό στάνταρ της Ρωσίας) αποτελεί σύστημα προδιαγραφών με τις οποίες καθορίζονται απαιτήσεις ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το σύστημα προέκυψε από το σύστημα GOST το οποίο ήταν εν ισχύ κατά την περίοδο ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης , ενώ μετά την διάλυση της συνέχισε να ισχύει στην επικράτεια της ΖΝD (Κοινότητα Ανεξαρτήτων Κρατών). Βάσει τούτου, τα στάνταρ GOST ακολουθούν να είναι εν ισχύ στην επικράτεια της ΖΝD ενώ τα GOST R εφαρμόζονται αποκλειστικά στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του στάνταρ είναι να καθορίζουν τις απαιτήσεις που υποχρεωτικά πρέπει να εκπληρώνονται με σκοπό την εισαγωγή στην ρωσική αγορά , οι οποίες αναφέρονται μόνο στα τελικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε προϊόν το οποίο προσφέρεται στην ρωσική αγορά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχει την πιστοποίηση ότι πληροί αυτά τα στάνταρ. Οι πιστοποιήσεις ISO, όπως και η σήμανση CE δεν επαρκούν για είσοδο στην ρωσική αγορά.

Πιστοποίηση με βάση τα στάνταρ GOST R

Η βασική διαίρεση των στάνταρ γίνεται βάσει των κριτηρίων πιστοποίησης. Βάσει τούτου τα στάνταρ διαιρούνται σε :
Υποχρεωτικά στάνταρ - αναφέρονται σε όλα τα προϊόντα περιλαμβανόμενα με την ρωσική νομοθεσία τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν ορισμένα στάνταρ και προδιαγραφές σε σχέση με το προϊόν. Βάσει του νόμου διαφαίνονται προϊόντα τα οποία υπάγονται σε υποχρεωτική πιστοποίηση και προϊόντα τα οποία πρέπει να κατέχουν την πιστοποίηση συμμόρφωσης.
Εκούσια στάνταρ - αναφέρονται σε προϊόντα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία και δεν υπάγονται στην υποχρεωτική πιστοποίηση. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όταν ο παραγωγός ο οποίος πρόκειται να εμπορεύεται στην ρωσική αγορά επιθυμεί και τυπικά να αποδείξει τη συμμόρφωση με ορισμένα στάνταρ και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του.

Οι πιστοποιήσεις δύναται να διαιρούνται και με βάση τις δραστηριότητες που ασκούνται στη ρωσική αγορά , καθώς και σύμφωνα με την διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και μπορούν να είναι:
Για εφοδιασμό με προϊόντα κατά την διάρκεια ορισμένου χρονικού περιόδου, καθορισμένης με σύμβαση.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται στον εισαγωγέα από την Ρωσία ο οποίος απαιτεί έγκριση προϊόντος. Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο κατά την όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όχι όμως πάνω από 1 - 2 έτη. Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης εισαγωγέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται όπως τα δείγματα σταλούν σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Για τυποποιημένη παραγωγή. Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα στον παραγωγό για περίοδο από 1 έως 3 έτη.
Το πιστοποιητικό παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής απεριόριστης ποσότητας προϊόντων κατά την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.
Συμπεριλαμβάνει και τον τακτικό έλεγχο δειγμάτων, καθώς και τον έλεγχο εργοστασίου παραγωγού εκ μέρους πιστοποιημένου φορέα ο οποίος χορηγεί το πιστοποιητικό και σε περισσότερες περιπτώσεις όταν ο παραγωγός δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα στάνταρ ISO.

Για εφοδιασμό με ορισμένες ποσότητες προϊόντων, καθορισμένων με σύμβαση. Το πιστοποιητικό δύναται να χορηγηθεί σε εισαγωγέα από τη Ρωσία , είτε σε παραγωγό ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι έχει πελατεία στην Ρωσία στους οποίους παραδίδει τα προϊόντα. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι ανάλογη με την ποσότητα των προϊόντων ορισμένων με τη σύμβαση έτσι ώστε η σύμβαση να μπορεί να αναφέρεται σε μία είτε περισσότερες αποστολές , βάσει συμφωνίας.

Για προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην υποχρεωτική πιστοποίηση προτείνεται η κατοχή Επιστολής εξαίρεσης (exemption letter). Η κυβέρνηση της Ρωσίας δύο φορές του χρόνου εκδίδει την λίστα προϊόντων τα οποία δεν απαιτούν ειδική πιστοποίηση. Για αυτό, ο παραγωγός ο οποίος σχεδιάζει να πωλεί τα προϊόντα του στην αγορά της Ρωσίας , προσκομίζει στις αρμόδιες κρατικές αρχές της Ρωσίας την Επιστολή εξαίρεσης και στη συνέχεια η επιστολή αυτή πιστοποιείται και παραδίδεται στον εισαγωγέα από τη Ρωσία, ο οποίος εισάγει τα προϊόντα αυτά.
Συνημμένα, ο παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα σε σχέση με το προϊόν για να διαπιστωθεί εάν η επιστολή εξαίρεσης μπορεί να εξακριβωθεί , είτε ζητείται επιπρόσθετη εξέταση και πιστοποίηση τμημάτων προϊόντος.

Πιστοποίηση

Η Ρωσική κρατική αρχή αρμόδια για τυποποίηση , διαπίστευση και πιστοποίηση ονομάζεται Gosstandart (Gosudarsvenij Standart). Υπό την επίβλεψη της βρίσκονται και όλες οι επίσημες αρχές πιστοποίησης , εργαστήρια δοκιμασίας και πιστοποιημένοι ελεγκτές στη Ρωσία.
Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι εγκαταστημένες στη Μόσχα, η κάθε αρχή ασχολείται με καθορισμένο πεδίο εντός του οποίου ασκεί τις εργασίες πιστοποίησης, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάμειξη αρμοδιοτήτων, ενώ οι παραγωγοί οι οποίοι επιθυμούν την πιστοποίηση εκ των προτέρων γνωρίζουν την αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνονται.
Επίσης όλες οι σχετικές αρχές στην αρμοδιότητα της Gosstandart έχουν και την υποχρέωση τακτικής επιθεώρησης η οποία σχετίζεται μόνο στα προϊόντα πιστοποιημένα για 3 έτη στην σειριακή παραγωγή. Ο παραγωγός καλύπτει όλα τα έξοδα επισκέψεων του ελεγκτή, την αποστολή δειγμάτων και τα εργαστηριακά τεστ. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά την επιθεώρηση ορίζονται με ειδική σύμβαση , κατόπιν έκδοσης του GOST R πιστοποιητικού. Σε περίπτωση όταν ο παραγωγός αρνείται να πράξει σύμφωνα με τη σύμβαση επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή πιστοποίησης θα επιδώσει επίσημη επιστολή στην Gosstandart έτσι ώστε η καταγγελία της σύμβασης να γίνει επίσημη, όπως και το πιστοποιητικό για την επικράτεια της Ρωσίας.

Πλεονεκτήματα των GOST R στάνταρ

Το βασικό πλεονέκτημα κατοχής του πιστοποιητικού GOST R για μια επιχείρηση είναι η είσοδος σε μια τεράστια αγορά της Ρωσίας. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι βάσει των GOST R στάνταρ πιστοποιείται το τελικό προϊόν, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα ISO στάνταρ, δεν έχουν δυσκολίες στην απόκτηση του πιστοποιητικού GOST R εάν τα προϊόντα τους πληρούν τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου στάνταρ.
Από άλλη την πλευρά, σε περίπτωση που η εταιρεία κατέχει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ISO, η διαδικασία απόκτησης του GOST R στάνταρ είναι απλή.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HALAL

HALAL σύστημα αποτελείται από ένα σετ κανονισμών και οδηγιών παραγωγής και προετοιμασίας τροφίμων σύμφωνα με τις θρησκευτικές αρχές του Ισλάμ. Μεταξύ λοιπών οδηγιών αυτό το στάνταρ απαγορεύει την χρήση ορισμένων προϊόντων όπως το χοιρινό κρέας, αίμα, αλκοόλ, κρέας πεθαμένων ζώων, κρεατοφάγων, γαϊδουριών, σκυλιών, τροφίμων που προετοιμάζονται με κρασί, γλυκυσμάτων τα οποία προετοιμάζονται με οποιοδήποτε είδος αλκοόλ, τροφίμων που περιέχουν πρόσθετα όπως είναι οι σταθεροποιητές με βάση το χοιρινό λίπος είτε λίπος ζωικής προέλευσης.

Εντός πλαισίου εισαγωγής στάνταρ διεξάγεται διαδικασία κατά την οποία καθορίζεται εάν οι πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή επιτρέπονται κατά τον μουσουλμανικό νόμο. Μετά την εκπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων χορηγείται κατάλληλο πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται halal καθεστώς προϊόντων στη δε συνέχεια εγκρίνεται η χρήση της halal σήμανσης στη συσκευασία των προϊόντων.

Το σύστημα HALAL εκτός των ειδικών απαιτήσεων , τις περισσότερες απαιτήσεις έχει όμοιες με το σύστημα HACCP και ISO9001, έτσι ώστε στις οργανώσεις οι οποίες εγκατέστησαν αυτά τα δύο συστήματα σημαντικά διευκολύνουν την προετοιμασία πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση HALAL δεν είναι σε κλασικό σύστημα πιστοποίησης και διαπίστευσης ,όπως η HACCP και τα λοιπά στάνταρ.


Τα πιστοποιητικά για το σύστημα αυτό χορηγούνται από οργανώσεις εξουσιοδοτημένες από την ισλαμική θρησκευτική κοινότητα. Το HALAL Πρακτορείο Ισλαμικής Κοινότητας Σερβίας αποτελεί την επίσημη οργάνωση για έκδοση πιστοποιητικού HALAL στη Σερβία. Κατά την εισαγωγή του συστήματος HALAL η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλει δήλωση ότι γνωρίζει όλους τους νόμους που σχετίζονται με το σύστημα HALAL και τα στάνταρ του, καθώς και όλες τις απαγορεύσεις που προκύπτουν από αυτό.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής των HALAL στάνταρ :
- η αξία της παγκοσμίας αγοράς εμπορίου HALAL πιστοποιημένων τροφίμων εκτιμείται σε 547 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.
- ο πληθυσμός μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο εκτιμείται σε 1,6 δισεκατομμύρια
- η HALAL αγορά έχει μερίδιο 12% στην συνολική διακίνηση τροφίμων και ειδών διατροφής παγκοσμίως.